Test

Najbliższy termin zaliczenia testu z:

chorób wewnętrznych rok V sem. IX

 

środa 6 lutego 2019 godz. 11.00.

(w trakcie zaliczenia testowego sem. X gr. 5)

Możliwość poprawiania testu po uprzednim zgłoszeniu i ustaleniu konkretnego terminu POTENCJALNIE w piątek z inną grupą o 11:00.

(Dodatkowe terminy w godzinach 10:30-12:00 w poniedziałek, środę lub czwartek (jeśli nie ma Rady Wydziału) w chwili obecnej nie sa możliwe do zrealizowania - aż do odwołania)

Proszę KONIECZNIE wcześniej zgłosić - najlepiej drogą mailową (rficek(at)sum.edu.pl) - chęć poprawiania testu w danym dniu.

Poprawa testu jest możliwa JEDYNIE po POTWIERDZENIU proponowanego terminu.


 diagnostyki laboratoryjnej rok III sem. V

Zaliczenie końcowe na ocenę - w roku akademickim 2018/2019 koordynowane przez Katedrę i Klinikę Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych SUM

III termin - środa 3 kwietnia 2019 godz 8:30 Sala wykładowa Kliniki Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnetrznych, Katowice, Francuska 20-24

W przypadku zaliczenia testu w III terminie, student otrzymuje zaliczenie na ocenę co najmniej dostateczną - przy czym ocena końcowa będzie pochodną wyniku także z poprzednich terminów. Szczegóły zostaną ogłoszone po uzyskaniu wyników z III terminu.

WYNIKI TESTU - III termin

Test wyboru

Biorąc pod uwagę wyniki, stopień trudności testu w terminie I, II i III oraz zapisy zawarte w regulaminie odnośnie kryteriów zaliczania testów, ustalono następujące progi zaliczenia:

zaliczenie testu w III terminie - co najmniej 60% prawidłowych odpowiedzi (od 18 punktów),

W przypadku zaliczenia testu w III i następnym terminie (uwzględniając rezultaty z poprzednich terminów) może uzyskać w wyniku końcowym jednynie ocenę dostateczną (3).

Do testu podeszło 28 osób (jedna osoba nie zgłosiła się)

Test zaliczyło 26 z 28 zdających, co stanowi 93%. Nie zdało 2 studentów (7% wszystkich zdających).

Wyniki testu - III termin

(wyniki testu podano w postaci pliku PDF)


transplantologii rok IV sem. VIII

Zaliczenie końcowe na ocenę - w roku akademickim 2018/2019 koordynowane przez Katedrę i Klinikę Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej SUM (na koniec zajęć dydaktycznych realizowanych w Katedrze i Klinice Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych - zwykle czwartek, w przypadku grup 5, 6, 7 - terminy do indywidualnego ustalenia):

Test wyboru

Ustalono następujące progi zaliczenia:

a) Ocena dostateczny (3) - co najmniej 60% prawidłowych odpowiedzi,

b) Ocena dość dobry (3+) - co najmniej 75% prawidłowych odpowiedzi,

c) Ocena dobry (4) - nie mniej niż 80% prawidłowych odpowiedzi,

d) Ocena ponad dobry (4+) - nie mniej niż 85% prawidłowych odpowiedzi,

e) Ocena bardzo dobry (5) - nie mniej niż 90% prawidłowych odpowiedzi.

Prawo do powtórnego zaliczenia mają TYLKO osoby, które nie zaliczyły testu w pierwszym terminie.

W takim przypadku ocena końcowa będzie pochodną sumy punktów uzyskanych w obu zaliczeniach.

 


 

proszę o potwierdzenie udziału mailowo:

rficek(at)sum.edu.pl

lub ewentualnie telefonicznie:

32-25-91-429


Flickr/Alberto G. - flickr.com